ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 

För leveranser av bryggutrustning och annan utrustning avsedd att utläggas i eller intill vatten samt tillbehör för sådan utrustning.

Version: 2008-03-07 

FÖRFATTAD AV SVENSKA BRYGG LEVERANTÖRERS FÖRENING 

1. Beträffande dessa Allmänna Villkor skall de nedan omnämnda begreppen ha följande innebörd: Säljaren är liktydigt med den som tillhandahåller en vara eller tjänst avseende bryggutrustning, eller dotterbolag därtill, Köparen är liktydigt med varje privatperson eller juridisk person som köper en Produkt från Säljaren, Överenskommelse är varje avtal om köp av en eller flera Produkter från Säljaren, Produkt är liktydigt med en produkt och/eller tjänst, antingen som den beskrivits i ett mellan Säljaren och Köparen gällande distributionsavtal, eller som den beskrivits i Säljarens skriftliga offert, orderbekräftelse eller ett särskilt upprättat avtal. Säljaren och Köparen är parter till den Överenskommelse till vilken dessa Allmänna Villkor utgör en bilaga. 

2. Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga Säljarens leveranser i anledning av Överenskommelse med Köparen. Då en Överenskommelse avser flera successiva leveranser skall varje leverans betraktas som ett enskilt köp. I de fall där Produkten utgörs enbart av en tjänst skall i dessa Allmänna villkor angivna regler tolkas med anpassning till de särskilda förutsättningar som kan föreligga vid renodlad tjänst, relativt köp av enbart produkt. 

3. Om ett av Säljaren avgivet anbuds giltighetstid inte uttryckligen har omnämnts är denna tid begränsad till tio (10) dagar. 

4. En Överenskommelse binder inte parterna förrän Säljaren skriftligen har avgett en orderbekräftelse eller parterna har undertecknat ett särskilt köpeavtal. Om Köparen i samband med en order ställer upp villkor som skiljer sig från Överenskommelsen eller dessa Allmänna Villkor kommer sagda villkor inte att gälla eller inskränka giltigheten av dessa Allmänna Villkor, oavsett om Säljaren framställer invändning mot de av Köparen i sin tur uppställda villkoren eller ej. Köparen äger inte överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på tredje man utan Säljarens skriftliga medgivande. 

5. För det fall att ingen leveransklausul har avtalats skriftligen och särskilt skall för leveransen gälla villkoret EX WORKS (Incoterms 2000), Säljarens anläggning. Produktens pris är baserat på detta villkor. 

6. För det fall att ingen leveranstid har angetts i Överenskommelsen skall leverans ske senast etthundratjugo (120) dagar efter Överenskommelsen. 

7. Om – efter att Överenskommelse slutits – förändringar i material-kostnaden eller växelkurser inträffar eller, till följd av myndighets beslut, skatt eller tull åläggs Produkten eller transporten av denna, med följd att Säljarens kostnad för att leverera Produkten till Köparen stiger i betydande mån, så äger Säljaren rätt att justera priset i motsvarande grad. 

8. Köparen skall på Säljarens begäran, innan leverans eller då leverans är påbörjad, ställa erforderlig säkerhet för betalningen av Produkten. För det fall att Köparen inte gör detta äger Säljaren dels hålla inne samtliga sina prestationer enligt Överenskommelsen dels häva köpet om Köparens vägran föreligger under längre tid än trettio (30) dagar. 

9. Köparen äger inte häva en Överenskommelse eller begära skadestånd under andra villkor än de som uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor. 

10. Det åligger Köparen att söka, bekosta och vidmakthålla alla för Produktens installation, montage och användande erforderliga tillstånd och licenser, utom i de fall där Säljaren uttryckligen åtagit sig sådant ansvar till någon del. 

11. För av Säljaren upprättade ritningar ansvarar Säljaren vad beträffar den avsedda konstruktionens tekniska lösning. För estetiska, planmässiga och systematiska frågor som ges uttryck i en ritning svarar emellertid Köparen, om denne har tagit del av ritningens innehåll; en Produkt som levereras i enlighet med ritning skall sålunda inte anses behäftad med fel eller ofullständighet i dessa avseenden. Motsvarande ansvarar Köparen för naturligt förekommande lokala förutsättningar och förhållanden, såsom exempelvis åtkomst till området, väder-, vatten- och bottenförhållanden, is, trafik samt vid konstruktionen förtöjande båtar. 

12. Det åligger Köparen att, om annat inte skriftligen har överenskommits, tillhandahålla samtliga förberedande åtgärder för leveransen av en Produkt, såsom att tillhandahålla avlastning inom en (1) timme från ankomst av transport, muddring, sprängning, lyftanordningar, el, vatten och skydd för känsliga delar av Produkten. 

13. Köparen skall bära alla kostnader som åsamkas Säljaren i anledning av en felaktig begäran om ersättning från Säljaren i enlighet med dennes ansvar enligt punkterna 17, 18, 19, 22, 23 och 25. 

Köparens dröjsmål 

14. Om Köparen inte kan ta emot Produkten vid leverans inom den överenskomna tiden skall han omedelbart underrätta Säljaren därom. Säljaren skall därvid, på Köparens bekostnad och risk, låta försäkra och 

förvara eller annars ta hand om Produkten, intill det första datum då Köparen kan ta emot Produkten. 

15. För det fall att Köparen är i dröjsmål med betalning äger Säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (f.n. enligt 6 § räntelagen Riksbankens referensränta med tillägg av åtta procent). 

16. För det fall att Köparen är i betalningsdröjsmål med mer än trettio (30) dagar äger Säljaren skriftligen säga upp Överenskommelsen, återta Produkten och kräva ersättning för all skada, intill Produktens värde enligt faktura. 

Säljarens dröjsmål 

17. För det fall Säljaren finner att han inte kan leverera inom överenskommen tid skall han utan dröjsmål informera Köparen därom samt ange när leverans kan ske. Sådant dröjsmål som beror på att Köparen eller av denne anlitad underentreprenör inte har utfört sådan del av förberedelser eller installationer som inte omfattas av Säljarens ansvar i samband med leveransen av Produkten skall inte anses som ett Säljarens dröjsmål, utan skall om Säljaren så begär förskjuta tidpunkten för leveransen. Detsamma gäller för det fall att den plats där leverans av Produkt skall utföras av Säljaren inte är tillgänglig. 

18. Säljarens ansvar vid dröjsmål är begränsat till visad direkt skada och uppgår högst till 0,5 procent av fakturavärdet för leveransen, per hel vecka dröjsmålet varar, dock högst till totalt sex (6) procent. Skadestånd förfaller till betalning trettio (30) dagar efter skriftlig begäran från Köparen; sådan begäran skall ställas till Säljaren senast etthundratjugo (120) dagar efter överenskommen leveranstid, men aldrig innan leverans rent faktiskt har skett. Försittes tiden, förlorar Köparen här nämnda rätt till skadestånd. 

Förutsatt att dröjsmålet sträcker sig över en tid om minst nittio (90) dagar och Köparen, till följd härav, visar att han inte längre har någon användning, avsedd eller annan, för Produkten äger Köparen häva den försenade leveransen genom att skriftligen underrätta Säljaren härom, dock senast dagen före det att Produkten är färdig för leverans till Köparen. 

Ovan omnämnda skadestånd och rätt att häva den försenade leveransen utgör de enda påföljder Köparen äger göra gällande vid Säljarens dröjsmål. 

Fel, garanti etc 

19. Om en levererad Produkt är behäftad med fel eller brist skall Säljaren ersätta denna med en felfri Produkt eller avhjälpa felet eller bristen på annat sätt. Avhjälpande skall anses ha skett när Säljaren har levererat en felfri utbytbar del av Produkten, i de fall där denna kan bytas ut utan krav på särskild sakkunskap. För det fall att felet eller ofullständigheten inte avhjälps inom skälig tid äger Köparen efter skriftlig begäran istället rätt till ett prisavdrag, motsvarande skillnaden mellan Produktens värde i överenskommet respektive föreliggande skick, dock aldrig större än det lägre av endera kostnaden för att avhjälpa felet eller ofullständigheten eller femton (15) procent av Produktens pris. För det fall att sådant prisavdrag inte förslår och felet samtidigt väsentligen förfelat Köparens syfte med Produkten äger Köparen istället genom skriftligt meddelande till Säljaren häva Överenskommelsen samt kräva skadestånd intill ett högsta belopp motsvarande nyss nämnda prisavdrag. 

20. När Produkten omfattar såväl en vara som en tjänst ansvarar Säljaren endast för visade fel på den faktiska vara respektive den tjänst som Säljaren själv har tillhandahållit eller utfört. Således omfattas inte eventuella fel på eller kostnader för andra varor eller tjänster, vilka tillhandahålls av Köparen eller tredje man, i något fall av Säljarens ansvar. 

21. För det fall att ingen särskild och skriftlig garanti har utfärdats av Säljaren för den aktuella Produkten, eller det angetts att garanti inte skall gälla, gäller denna punkt enligt följande. Säljaren garanterar Produktens riktiga och avsedda funktion under en tid av tolv (12) månader från leverans. Genom denna garanti åtar sig Säljaren, vad gäller Överenskommelsen och dessa Allmänna Villkor, att ersätta eller reparera Produkten eller – efter Säljarens val – på annat lämpligt sätt avhjälpa den bristande funktionen, allt inom en för Säljaren skälig tid. För att garantifall skall anses föreligga skall den bristande funktionen ha visat sig inom den ovan angivna perioden om tolv månader. Garantin gäller inte om Produkten, innan eller efter att den bristande funktionen visar sig, har brukats i strid med Säljarens instruktioner eller i en omfattning eller på ett sätt som den inte är avsedd att tåla. Garantin omfattar vidare inte en skyldighet för Säljaren att täcka Köparens eller tredje mans kostnader eller skador av något slag i anledning av garantifallet. 

22. Alla Säljarens skyldigheter enligt Överenskommelsen och dessa Allmänna Villkor i vad de gäller reparationer, kompletteringar eller andra åtgärder till avhjälpande av fel eller ofullständigheter hos Produkten vidtas – efter Säljarens val – vid endera av Säljarens eller Köparens affärsställe. Kostnader i anledning av att Säljaren, oavsett anledning, nödgas fullfölja någon del av sitt åtagande på annan plats än vad nu sagts skall bäras av Köparen, för det fall att tredje man inte åtagit sig kostnadsansvaret. 

2008-03-07 

23. Säljaren ansvarar inte för fel, ofullständigheter eller bristande funktion som orsakats av någon händelse som inträffar efter att risken för varan övergått på Köparen. Sålunda ansvarar Säljaren inte för fel, ofullständigheter eller bristfällig funktion som orsakats av felaktig montering eller inkorrekt eller bristande underhåll eller reparation av Produkten, vare sig Köparen eller någon annan än Säljaren utfört åtgärden ifråga. Inte heller svarar Säljaren för fel, ofullständigheter eller bristfällig funktion hos Produkten som orsakats av att Produkten modifierats, försåvitt inte skriftligt samtycke till modifieringen föreligger från Säljaren. Normalt slitage på Produkten eller skador som uppstår på grund av meteorologisk medelvind över 21 m/s, is i rörelse, kraftiga svall, utsläpp och instabila bottenförhållanden eller andra miljömässiga faktorer föranleder inte ansvar för Säljaren ens enligt garanti. För det fall Köparen eller tredje man kunnat, genom att vidta åtgärd, begränsa felets omfattning, är Säljarens ansvar begränsat till den omfattningen. 

24. Köparen skall, i händelse av fel, bära ansvar och kostnader för demontering av annat än Produkten. 

25. Följande förhållanden skall inte i något fall anses utgöra fel: kvistar och sprickor i trädetaljer, krympsprickor samt ytstruktur och färgställningar i betongdetaljer, ytstruktur och färgskiftningar i ståldetaljer, lutning av installerad brygga liksom övriga förhållanden i den mån de inte påtagligt påverkar Produktens hållfasthet och funktion, samt minskat vattendjup eller begränsad seglingsbarhet till följd av uppankring av Produkten. I fall där köparen inte låtit utföra geotekniska bottenundersökningar av den aktuella platsen, vilken tillställts säljaren inför projektering av produkten, tar säljaren inget ansvar för draggning eller annat problem för anläggningen som har samband med bottenförhållanden. 

Reklamation m.m. 

26. Köparen skall, då han tar emot en leverans, omedelbart påtala synliga skador och fel på Produkten till transportören, genom anteckning på fraktsedeln. Denna skyldighet åvilar inte Köparen om felet uppenbart inte kan ha uppkommit under transporten. 

27. Omedelbart efter mottagandet av en levererad Produkt skall Köparen undersöka denna. Reklamation avseende fel eller ofullständighet som Köparen kunnat eller bort kunna iaktta vid leveransen skall ske omgående och skriftligen, dock senast fem (5) arbetsdagar efter mottagande. Reklamation skall innehålla en beskrivning av hur påstått fel visar sig och vilka effekter det har. 

28. I övriga fall skall Köparen skriftligen reklamera fel eller brist omedelbart vid upptäckten och i inget fall senare än tolv (12) månader efter leverans till den av Köparen anvisade orten. 

29. För det fall att Köparen inte uppfyller sina åligganden enligt denna punkt har han förlorat sin rätt att påtala felet eller ofullständigheten. 

Verkan av att Köparen tar Produkten i anspråk/bruk; besiktning 

30. När Köparen tar Produkten i anspråk och börjar nyttja den skall Köparen, om inte Säljaren skriftligen har underrättats om annat, anses ha godkänt Produkten, undantaget eventuella garantifall och fel eller ofullständigheter som inte kunnat eller bort kunna iakttas vid leveransen. 

Har besiktning avtalats mellan parterna anses Produkten godkänd om inga fel av materiell betydelse påtalas av besiktningsmannen inom fjorton (14) dagar efter besiktningstillfället eller det tillfälle då besiktning borde ha genomförts. 

Produktskada 

31. För det fall att Produkten, i sig själv eller genom användandet av den, orsakar skada på person eller egendom (produktskada) tillhörig Köparen eller tredje man, är Säljarens ansvar under alla omständigheter begränsad till sådan typ av skada som täcks av Säljarens ansvarsförsäkring och skall i inget fall överstiga det belopp som Säljaren kan utfå i anledning av den aktuella produktskadan. I övrigt skall Köparen hålla Säljaren skadeslös för eventuella produktansvarsanspråk. 

Utfästelser givna av Köparen / ändringar av Produkten 

32. Köparen åtar sig att, vid återförsäljning och marknadsföring av Produkten, inte å Säljarens vägnar ställa ut löften eller försäkringar beträffande Produktens prestanda och egenskaper. Inget sådant löfte binder Säljaren, undantaget av Köparen återgivna uppgifter ur Säljarens egna marknadsföringsmaterial. För det fall att Säljaren åsamkas skada till följd av Köparens brott mot åtagandet enligt denna punkt skall Köparen hålla Säljaren skadeslös. 

33. Köparen åtar sig att inte ändra eller modifiera Produkten och dess funktion, att endast använda sig av Säljarens reservdelar vid service och reparation, försåvitt detta inte är uppenbart obehövligt, att följa alla av Säljaren utfärdade instruktioner beträffande handhavandet av Produkten samt att inte avlägsna någon information eller instruktion som Säljaren eller Säljarens underleverantör applicerat på Produkten. 

Äganderättsförbehåll m.m. 

34. Säljaren förbehåller sig äganderätten till Produkten enligt följande. Köparen äger inte återförsälja, pantsätta, säkerhetsöverlåta eller infoga i annan Köparen tillhörig egendom eller på annat sätt förfoga över Produkten innan Säljaren erhållit full betalning för denna, vid vilken tidpunkt äganderätten övergår till Köparen. För det fall att Köparen inte uppfyller sina åtaganden i detta avseende äger Säljaren återta Produkten; jämför även punkterna 8 och 16. 

Sekretess och upphovsrätt 

35. Säljaren behåller alla rättigheter till av denne upprättade handlingar, uppfinningar eller tekniska lösningar inom ramen för Överenskommelsens utförande, om annat inte avtalats skriftligen. Detta inkluderar alla uppgifter angivna i Säljarens offert. Köparen är skyldig att inte till tredje man yppa eller själv eller eljest göra bruk av information, ritningar och prov som tillhandahållits av Säljaren inom ramen för Överenskommelsen eller leverans av Produkt och som inte utgör allmänt tillgänglig know-how vid tiden för tillhandahållandet, utan skall tillse att total sekretess tillämpas beträffande sådan know-how. För det fall att Köparen bryter mot sitt åtagande enligt denna punkt gäller vad som anges i punkt 39 om vite och skadestånd. 

Force majeure 

36. Alla omständigheter som kan betecknas som force majeure skall anses temporärt befria parterna från deras åligganden enligt Överenskommelsen och dessa Allmänna Villkor, förutsatt att den föreliggande omständigheten inte kunnat förutses då Överenskommelsen slöts och den förhindrar eller fördyrar partens åligganden i sådan omfattning att prestationen ifråga skulle bli oskäligt kostsam. Bland andra skall följande omständigheter anses kunna utgöra force majeure: industriell dispyt eller strejk bortom parts kontroll, eldsvåda, uppror eller civil oro av liknande slag, krig, terrorhandling, mobilisering eller motsvarande ingripande inkallelse, rekvisition eller expropriation, beslag, valutarestriktioner, brist på transportmöjligheter, vind- eller vattenförhållanden som försvårar vattenarbeten, kyla, is, allmän brist på material eller elkraft samt fel och dröjsmål från underentreprenörs sida som orsakats av någon omständighet som nu nämnts. 

Part som önskar åberopa lättnad på grund av force majeure skall utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om inträffandet av den omständlig-het som grundar force majeure, liksom om när dess påverkan på partens prestation upphört, om det senare inte är uppenbart. 

Om Köparen vinner lättnad enligt denna punkt och sålunda skall anses förhindrad att fullfölja sina åligganden skall han ersätta Säljaren för dennes kostnader för att säkra och skydda Produkten, om behov finnes. 

Obeaktat övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor skall part äga rätt att skriftligen säga upp Överenskommelsen om motpartens prestation enligt denna blir fördröjd mer än två månader på grund av force majeure enligt vad ovan sagts, förutsatt att den skriftliga uppsägningen når motparten innan omständigheten som grundar force majeure upphör. 

Lagval m.m. 

37. Svensk rätt skall tillämpas på samtliga parternas Överenskommelser samt dessa Allmänna Villkor, med undantag för den som svensk lag gällande United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (”CISG”), vilken inte skall äga tillämpning. 

Dessa Allmänna Villkor avses inte förändra någon konsument tillkommande eller annars föreliggande tvingande rättighet för Köpare. 

38. Samtliga tvister i anledning av eller rörande en Överenskommelse eller dessa Allmänna Villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Västsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd, varvid skilje-nämnden skall bestå av en skiljeman. Platsen för skiljeförfarandet skall vara Säljarens sätesort, Sverige, och språket för förfarandet skall vara svenska. 

39. Med undantag för vad som anges i punkt 40 är part förhindrad att låta (dispositiv) tvist avgöras av domstol. Vidare skall alla de personer som är inblandade i varje skiljeförfarande mellan parterna som påkallas med stöd av i dessa Allmänna Villkor intagen skiljeklausul iaktta total sekretess för vad som förekommer inom ramen för tvisten. Nu nämnda sekretesskyldighet kan genombrytas endast då inblandad person är direkt tvungen att göra så för att säkra sina rättigheter enligt lag eller skiljedom. Den person eller det bolag som bryter mot endera av i denna punkt angivna bestämmelser skall till den eller de förfördelade parterna utge ersättning för skada som kan antas ha inträffat, varvid även skall beaktas intresset av att avtalsbrott ej förekommer. 

40. Obeaktat vad som sägs i punkterna 38 och 39 ovan skall varje tvist i anledning av en Överenskommelse och som endast rör ett krav på motparten på betalning av hela eller delar av köpeskillingen för Produkt, intill ett högsta värde av saken om 500 000 kr, istället avgöras av allmän domstol. Vid beräkning av det värde saken rör skall hänsyn inte tas till eventuell upplupen dröjsmålsränta.

FÖR DIN TRYGGHETS SKULL HANDLA ENDAST MED SBF-MEDLEMMAR 

SBF ingår som en självständig grupp inom SweBoat