Korrosionsskydd

Katodiskt korrosionsskydd

Ett aktivt korrosionsskydd som förhindrar metall att rosta.

Användning

Vi har installerat ett katodiskt korrosionsskydd på en spontad kaj där metoden kan förlänga spontens livslängden med ca 15 år.

Metod

Installationen består av anoder i form av rör med kiseljärn i backfill som spolas ner på botten mellan 0,3-1,0 meter från sponten. Sponten bildar katoden som genom ett fastsvetsad bleck kopplas till en likriktare.

Likriktaren ställs in efter förhållandena och reglerar elektropotentialen så att sponten i princip blir immun.

Inställningar

Likriktaren skapar en negativ polarisation.
Riktvärdet för att metallen skall bli immun är ca – 0,850 mV

Vad händer om man har för låg negativ polarisation?

Om värdet blir för lågt så skyddas inte sponten optimalt

Vad händer om man har för hög negativ polarisation?

Då uppstår läckström, dvs det skyddande området blir så stort att det kan påverka närliggande installationer negativt.

Vad är korrosion?

Korrosionen innebär att metall efter hand upplöses. Processens omfattning och hastigheten beror på metallens egenskaper och elektrolytens karaktär. Olika metaller har olika benägenhet att korrodera/rosta.

Ordet korrosion kommer från det latinska verbet corrodere, som betyder ”gnaga sönder”. Rostning hos järn och stål är den mest kända formen av korrosion. Motsvarande processer förekommer hos metaller. Denna utgörs av en fysikalisk- kemisk reaktion mellan ett material och omgivande medium som leder till förändringar i materialets egenskaper. Resultatet blir en korrosionseffekt.

Katodiskt korrosionsskydd

Man kan minska korrosionen på flera olika sätt. Ett sätt är att reglera elektrodpotentialen, så att metallen blir immun, denna metod kallas katodiskt korrosionsskydd. Skyddet kan utformas som elektrolytisk – eller galvanisk typ. Elektrolytiskt skydd, har en yttre strömkälla (likriktare) och ”olösliga” anoder

Användningsområden

Katodiskt korrosionsskydd kan användas på allt stål som omgärdas av en elektrolyt, jord, vatten, betong. Katodiskt korrosionsskydd kan installeras på såväl nya som gamla befintliga anläggningar. Katodiskt korrosionsskydd kan kontrolleras så att erforderlig skyddsverkan råder.

Man kan bekämpa korrosionen på flera olika sätt. Ett sätt är att reglera elektrodpotentialen, så att metallen blir immun. Denna metod kallas katodiskt korrosionskydd.

I de flesta fall kan korrosionshastigheten minskas avsevärt genom att elektrodpotentialen förskjuts i negativ riktning. Vanligen åstadkommer man potentialförändringen genom att belasta skyddsobjektets yta med en katodisk ström, så att det uppstår negativ polarisation. Skyddet kallas katodiskt skydd! Om elektrodpotentialen förskjuts så långt så det kommer in i immunitetsområdet, blir metallen termodynamisk stabil och korrosion kan inte äga rum. Man talar då om fullständigt katodiskt skydd. Är potentialförskjutningen mindre, sägs skyddet vara ofullständigt men kan trots detta vara av stort praktiskt värde.

Källa: www.korrosionskonsult.se